مشاوره شبکه و ویپ هفت پاییز

پروتکل SNMP

پروتکل لایه Application است که امکان نقل و انتقال اطلاعات مدیریتی را بین عناصر شبکه ایجاد می کند و در واقع قسمتی از پروتکل TCP/IP می باشد. این پروتکل توانایی مدیریت و پیدا کردن مشکلات و حل آنها را در شبکه برای مدیران مهیا می کند. سه نسخه از این پروتکل موجود است که عبارتند از :

SNMP V1
SNMP V2
SNMP V3

هر سه ورژن، دارای یک سری مشخصات مشترک هستند. البته باید افزود نسخه شماره سه بسیار ایمن تر از نسخه های دیگر است. یك شبكه مدیریت مبتنی برSNMP شامل سه عنصر كلیدی است :
1-  سیستم مدیریت شبكه ( Network Management System: NMS)
2- كارگزاران ( Agent)
3- تجهیزات مدیریت شده ( Managed devices)

هر یک از تجهیزات شبکه که می بایست مدیریت شوند (Managed Devices) ، در واقع یک نود از شبکه هستند که دارای یک(Agent) درون خود می باشند. این تجهیزات اقدام به جمع آوری و ذخیره سازی اطلا عات می كنند و سپس این اطلاعات را در اختیار NMS قرار میدهند . این تجهیزات گاهی اوقات عناصر شبكه نیز نامیده می شوند كه می توانند تجهیزاتی از قبیل روترها،سوئیچها، Bridge ها، Hubها، كامپیوتر ها و پرینتر ها باشند. به عبارت دیگر می توان گفت هر یک از اجزاء شبکه که از پروتکل SNMP پشتیبانی کرده و می توان از آنها با استفاده از NMS ها به واسطه پروتکل SNMP اطلاعات دریافت نمود، یک Managed Device خوانده می شود.

فرامین پایه در SNMP
تجهیزات مدیریت شده، توسط چهار فرمان اصلی كنترل می شوند كه این چهار فرمان عبارتند از :
Read  با این فرمان NMS تجهیزات مدیریت شده را مانیتور می كند و متغییرهای گوناگونی را كه توسط تجهیزات مدیریت شده نگهداری می شوند را امتحان یا بازرسی میكند.
Write با این فرمان NMS تجهیزات مدیریت شده را كنترل می كند و مقادیر متغییرهای ذخیره شده در تجهیزات مدیریت شده را تغییر می دهد.
Trap  با این فرمان تجهیزات مدیریت شده به صورت غیر هم زمان رخدادها را برای NMS گزارش می كنند. در واقع وقتی واقعه ای رخ می دهد؛ به ازای هر رخداد، یك Trap از طرف تجهیزات كنترل شده به سمت NMS ارسال می شود.
Traversal Operation  با این فرامین پیمایشی، NMSتصمیم می گیرد كه كدام یك از متغییرهای یك تجهیز مدیریت شده، پشتیبانی شود و به صورت متوالی اطلاعات را در داخل جداول متغییرها جمع آوری می كند. (مانند جدول مسیریابی Routing Table )

 

پایگاه اطلاعات مدیریتی در(SNMP (MIB
MIB در واقع مجموعه ای از اطلاعات است كه به صورت سلسله مراتبی سازماندهی شده است و از پروتكل های مدیریتی از قبیل SNMP‌ استفاده می كند MIBها شامل موضوعات مدیریت شده (Objects) هستند كه توسط شناسه های Object Identifier مشخص می شوند. یك موضوع مدیریت شده كه گاهی اوقات MIB نامیده می شود، در واقع یكی از مشخصه های تجهیزات مدیریت شده است. دو نوع موضوع مدیریت شده وجود دارد:
Scalar Object 
Tabular Object

موضوعات Scalar یك نمونه موضوع واحد را تعریف می كنند، ولی موضوعاتTabular ‌چندین موضوع به هم پیوسته و مرتبط كه به صورت گروهی در جداول MIB قرار دارند را تعریف می كنند. در سلسه مراتب MIB، هر موضوع برای شناسایی دارای یك شناسه Object ID است. سلسه مراتب MIB بصورت یك درخت  Nameless routeشرح داده می شود. شكل زیر سطوح واگذار شده توسط سازمانهای مختلف را در درخت MIB نشان می دهد.
Object IDهایی بالاترین سطح، به سازمان های استاندارد سازی مختلف متعلق اند و Object IDهای سطوح پایینتر به سازمانهای وابسته آن اختصاص می یابند. فروشندگان می توانند شعبات و یا شاخه هایی را تعریف کنند كه شامل موضوعات مدیریت شده برای تولیدات خودشان است و MIBهایی كه استاندارد نشده اند، در شاخه های آزمایشی قرار می گیرند.
SNMP V1
اولین نسخه از SNMP می باشد که به همراه ساختار اطلاعات مدیریتی مربوطه (SMI) و به ترتیب در RFC 1155 و RFC 1157مورد بررسی قرار گرفته است.

(SMI: structure of management information)

(RFC: request for comments)

SNMP V1 روی پروتکل هایی نظیر موارد زیر استفاده می شود:

UDP: user datagram protocol
IP: internet protocol
IPX: novel internet packet exchange
DDP: apple talk datagram protocol
CLNS: OSI connectionless network service

این پروتكل به صورت گسترده و به عنوان یك پروتكل مدیریتی در ارتباطات اینترنتی مورد استفاده قرار می گیرد. SMI‌نیز با استفاد ه از ASN.1 قوانینی را جهت بررسی اطلاعات مدیریتی ارائه میدهد.

ASN.1: abstract syntax notation . One

 

SMI دارای سه مشخصه كلیدی است:

 انواع داده با نماد سازمانی( ASN.1 data types )
 سه نوع از انواع داده عبارتند از :
نام(Name) كه به صورت Object ID استفاده می شود.
تركیب (Syntax) كه نوع داده موضوع را معین می كند، مانندInteger/string
رمزگذاری (encoding) تشریح می كند كه چگونه اطلاعات مربوط به یك موضوع مدیریت شونده، به صورت یك سری از  آیتم هایdata ‌شكل دهی شده و برای انتقال روی شبكه مورد استفاده قرار می گیرد.

 انواع داده وی‍‍‍‍ژه (SMI- specific data types)
به دو دسته تقسیم می شوند:
انواع داده ساده (simple data types): سه نوع داده ساده داریم و همگی دارای مقادیر واحدند:
نوع داده integrate در رنجی از -2,147,483,648 تا +2,1447,483,647
نوع داده octet stringدر رنجی از 65,535~0
نوع داده object ID که مجموعه هایی از تمام ID هایی هستند که براساس قوانین موجود در ASN.1 در نظر گرفته شده اند.

 انواع داده با کاربر وسیع ( Application- wide data types )

هفت نوع داده با کاربر وسیع داریم:
نوع دادهnetwork address که برای نمایش یک آدرس از یک پروتکل خاص استفاده می شود. البته باید توجه داشت که  در SNMP V1 تنها آدرس های 32 بیتی پشتیبانی می شوند.
نوع دادهCounter که به صورت اعداد صحیح مثبت اند و شماره آنها افزایش می یابد تا به مقدار ماکزیمم خود برسد و  سپس به صفر بر می گردد و باید توجه داشت که در SNMP V1، سایز کانتر ها 32 بیتی است.
نوع داده gauges که اعداد صحیح مثبت هستند و مقدار آنها افزایش یا کاهش پیدا می کنند، ولی همیشه مقدار ماکزیمم  خود را حفظ می کنند.
نوع داده time ticks که برای نمایش برخی رخدادها تا یک صدم ثانیه استفاده می شوند .
نوع داده opaque(مبهم) که برای نمایش یک رشته اطلاعات رمز نگاری قضاوتی شده (arbitrary encoding) که با نوع  داده هایSMIمطابقت ندارد، استفاده می شود.
نوع داده Integrateبرای نمایش اطلاعاتی که دارای مقادیر صحیح اند.
نوع داده unsigned integrateبرای نمایش اطلاعاتی که دارای مقادیر غیر صحیح اند.

جداول  ( SNMP MIB table )
در این جدول می توان با فرامین SET,GET NEXT, GET به یک سطر مورد نظر دسترسی پیدا کرد.
فرمان های پروتکل SNMP V1

SNMP یک پروتکل ساده پرسش/ پاسخ سیستم مدیریت شبکه NMS یک درخواست می فرستند و تجهیزات مدیریت شده پاسخ مربوطه را بر می گردانند. این رفتار توسط چهار فرمان GET, GET NEXT, SET, TRAP اجرا می شود:

فرمان  GET توسط NMSبرای بازیابی مقدار object instanceهای یک agent استفاده می شود. در واقع کارگزار (agent) در پاسخ به فرمان GET مقادیر مربوط به Object instance ها را در یک لیست تهیه می کند.
فرمان GET NEXT توسط NMS برای بازیابی مقدار Object instance های بعدی در یک جدول و یا لیست استفاده می شود.
فرمان  SET توسط NMSبرای ست کردن یا قرار دادن مقادیر Object instance در جدول یا لیست یک کارگزار استفاده می شود
فرمان Trap توسط کارگزار برای آگاهی دادن به NMS از وقوع یک رخداد مهم و معنی دار بطور غیر هم زمان استفاده می شود.
SNMP V2
SNMP V2 در واقع توسعه تدریجی SNMP V1 است که براساس استانداردهای اینترنت در سال 1993 تهیه شده است و به لحاظ تئوری یک سریOperation های اضافی را ارائه می کند.

 

 

نصب و راه اندازی SNMP و Community String  در ویندوز 2012

  • -ابتدا به سرور خود وارد شده
  • -برروی  Windows Key > Administrative Tools > Server Managerکلیک کنید
  • -Manage >  Add Roles and Featuresکلیک کنید
  • -گزینه های Next را پشت سرهم بزنید و SNMP سرویس را تایید و نصب کنید.

 

پروتکل SNMP

7Paeez

 

بر روی Windows key > Administrator tools > Services  کلیک کنید

بر روی SNMP Services  راست کلیک کرده و گزینه Properties  را انتخاب کنید

زبانه Security  را انتخاب کرده

رشته ارتباطی خود را (به صورت انتخابی از 8 تا 10 کاراکتر) بنویسید. مطمئن شوید که Read Only  را انتخاب کرده اید نهRead  یا  Write.

پروتکل SNMP

7Paeez

 

گزینه اضافه کردن (Add) را انتخاب کنید.

پروتکل SNMP

7Paeez

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خدمات شبکه  هفت پاییز ، تعمیر سوئیچ و روتر سیسکو هفت پاییز ، کانفیگ سوئیچ و روتر سیسکو هفت پاییز ، راه اندازی و پشتیبانی شبکه هفت پاییز ، مشاوره و طراحی شبکه هفت پاییز ،  پشتیبانی و نگهداری شبکه هفت پاییز ، سرویس نگهداری شبکه هفت پاییز ، مشاوره و اجرای شبکه هفت پاییز ، شبکه های کامپیوتری هفت پاییز ، مشاوره و اجرا و نگهداری شبکه هفت پاییز،برون سپاری شبکه هفت پاییز ,  شبکه شرق تهران , 3Cx , ویپ شرق تهران , خدمات شبکه  شرق تهران تعمیر سوئیچ و روتر سیسکو شرق تهران , کانفیگ سوئیچ و روتر سیسکو شرق تهران , راه اندازی و پشتیبانی شبکه شرق تهران مشاوره و طراحی شبکه شرق تهران , پشتیبانی و نگهداری شبکه شرق تهران , سرویس نگداری شبکه شرق تهران , مشاوره و اجرای شبکه شرق تهران , شبکه های کامپیوتری شرق تهران مشاوره و اجرا و نگهداری شبکه شرق تهران , برون سپارس شبکه شرق تهران 3CX  نمایندگی شرق تهران ، خدمات شبکه  ، راهکارهای پشتیبانی شبکه ، راهکارهای پشتیبانی شبکه شرق تهران ، راهکارهای پشتیبانی شبکه هفت پاییز ، پشتیبانی شبکه ، کابل کشی و پسیو شبکه و برق اضطراری ، قرارداد پشتیبانی شبکه ، راه اندازی امنیت شبکه ، ارائه راهکارهای نسخه پشتیبان شبکه ، مدیریت سرور و شبکه ، خدمات پشتیبانی شبکه ، مدیریت سرور و شبکه ، مجازی سازی سرورها ، قرارداد تعمیر و نگهداری شبکه ، خدمات زیر ساخت شبکه ، پشتیبانی شبکه های کامپیوتری ، نماینده 3CX،دوربین مداربسته ، برق اضطراری ، راهکارهای پشتیبانی شبکه هفت پاییز  ، راهکارهای پشتیبانی شبکه شرق تهران ، راهکارهای پشتیبانی شبکه هفت پاییز ، پشتیبانی شبکه هفت پاییز ، کابل کشی و پسیو شبکه و برق اضطراری هفت پاییز ، قرارداد پشتیبانی شبکه هفت پاییز ، راه اندازی امنیت شبکه هفت پاییز ، ارائه راهکارهای نسخه پشتیبان شبکه  هفت پاییز، مدیریت سرور و شبکه  هفت پاییز ، خدمات پشتیبانی شبکه  هفت پاییز، مدیریت سرور و شبکه هفت پاییز ، مجازی سازی سرورها هفت پاییز ، قرارداد تعمیر و نگهداری شبکه  هفت پاییز، خدمات زیر ساخت شبکه  هفت پاییز، پشتیبانی شبکه های کامپیوتری هفت پاییز ، نماینده 3CX هفت پاییز،دوربین مداربسته هفت پاییز ، برق اضطراری  هفت پاییز، راهکارهای پشتیبانی شبکه شرق تهران  ، راهکارهای پشتیبانی شبکه شرق تهران ، راهکارهای پشتیبانی شبکه شرق تهران ، پشتیبانی شبکه شرق تهران ، کابل کشی و پسیو شبکه و برق اضطراری شرق تهران ، قرارداد پشتیبانی شبکه شرق تهران ، راه اندازی امنیت شبکه شرق تهران ، ارائه راهکارهای نسخه پشتیبان شبکه شرق تهران، مدیریت سرور و شبکه شرق تهران، خدمات پشتیبانی شبکه شرق تهران، مدیریت سرور و شبکه شرق تهران ، مجازی سازی سرورها شرق تهران ، قرارداد تعمیر و نگهداری شبکه شرق تهران، خدمات زیر ساخت شبکه شرق تهران، پشتیبانی شبکه های کامپیوتری شرق تهران ، نماینده 3CXشرق تهران،دوربین مداربسته شرق تهران ، برق اضطراری شرق تهران، 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *